Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN POST MARKTORGANISATIE.

 

Artikel  1 Begripsbepalingen  

In deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan onder:
De markt/evenement:De door Post te organiseren evenementen
De organisator:  de medewerkers en eigenaren van Post.
De standhouder:  Het bedrijf, rechtspersoon of natuurlijk persoon die een stand of
Marktkraam gehuurd heeft op de evenementen van Post, alsmede het personeel van de huurder.

Artikel 2 Inschrijving en productbepaling

De stand huurovereenkomst komt tot stand door het doen van een aanvraag, hiertoe door de huurder en de toekenning van de stand aan de huurder door de organisator.  Daar Post. met een marktpatroon werkt en hierdoor de exacte invulling van de markt bepaald wordt mag tijdens de markt niet afgeweken worden van het opgegeven te verkopen product of dienst. Afwijkingen of aanvullingen in te verkopen producten of diensten, kunnen in overleg met de organisator tot maximaal 2 weken voor de markt worden ingevoerd.

Artikel 3 Selectiebeleid en indeling

De organisator behoudt zich het recht voor om standhouders te weigeren voor de markt.
Tevens behoudt zij zich het recht voor een andere standplaats aan te bieden dan aangevraagd.
De plaatsbepaling van de stand wordt gedaan door de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor de plaats van de stand ten alle tijden te veranderen. De standhouder kan geen rechten ontlenen aan de toegekende plaats.

Artikel 4 Uitbouwen stand/ tent /kraam

Het uitbouwen van de kraam, stand of tent, is alleen toegestaan met medeweten van de organisator. Indien de organisator de uitbouwing niet wenselijk acht, dient de standhouder deze op aangeven van de organisator te verwijderen. Onder het “uitbouwen” wordt verstaan het plaatsen van extra spullen/tafels rond de stand/tent/kraam.

Artikel 5  Betalingsvoorwaarden

Na inschrijving, hetgeen altijd geschiedt middels het inschrijfformulier op de website of het erkende formulier van de CVAH,ontvangt u bij uw toewijzing een factuur voor het totale bedrag, hetgeen betaald dient te worden binnen de op de factuur gestelde termijn.De boeking wordt pas definitief bij ondertekening van het inschrijfformulier en na ontvangst van de huurgelden uiterlijk 7 dagen
voor de geboekte markt.Indien u meerdere markten boekt en krijgt toegewezen dient u een binnen een week na toewijzing een borgbetaling van 1 volledige markt te voldoen. Deze betaling wordt verrekend met uw laatst toegewezen markt of met een markt waar u niet tijdig annuleert of wegblijft zonder annulering.

Artikel 6 Annulering + vergoedingen  

Op verzoek van de standhouder kan de boeking worden geannuleerd.
Annulering kan tot 1 week voor het evenement kosteloos,hierna worden de volgende vergoedingssommen berekend aan de standhouder:

Artikel 7 Opbouw en afbouw

De organisator geeft aan wanneer de standhouder kan opbouwen en afbouwen. Dit op en afbouwen geschied voor eigen risico.
De praktische informatie ontvangt de standhouder bij de inschrijvingsinfo.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

De organisator aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade of diefstal door anderen dan de medewerkers van de organisator.
De standhouder is aansprakelijk en dient verzekerd te zijn voor schade, die door toedoen van hemzelf of zijn medewerkers wordt veroorzaakt. Indien de standhouder schade toebrengt aan het terrein of de locatie waar het evenement plaats vind, betaald de standhouder een boete van 500 euro per schadegeval.

Artikel 9 Opvolgen aanwijzingen

De standhouder is verplicht de aanwijzingen van personeel van de locatie alsmede personeel van de organisator op te volgen. Indien de standhouder deze aanwijzingen niet opvolgt, behoudt de organisator zich het recht voor tot verwijdering van de standhouder over te gaan.

Artikel 10 Voeding en dranken

Het is de standhouder niet toegestaan om dranken en voeding mee te brengen, te verstrekken of te verkopen, anders dan voor eigen gebruik. Gebruik van verwarming-, koffiezet- en koelingsapparatuur is alleen na overleg met de organisator toegestaan. Indien de standhouder op de stand alcoholhoudende dranken in fles wenst te verkopen, dan dient de standhouder zelf zorg te dragen voor een ontheffing artikel 35 van de horecawet. Deze ontheffing dient de standhouder zelf aan te vragen bij de gemeente waar de beurs plaats vind. Een kopie van de ontheffing dient aan de organisator te worden verstrekt. Bij het niet voldoen aan deze regel, aanvaard de organisator geen enkele aansprakelijkheid voor de daaruit voortkomende proces-verbalen.

Artikel 11 Onderverhuur

Onderverhuur is niet toegestaan. Indien een standhouder de stand wil delen, dienen de contactgegevens van de tweede huurder bekend te zijn bij de organisator. Pas na instemming door de organisator, mag de stand gedeeld worden met anderen. 

Artikel 12 Huurovereenkomst

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier aanvaard de standhouder tevens deze algemene voorwaarden.